مدل تئوریک و نظری اصلی این دوره بر مبنای الگوی اثربخشی عملکرد مدیران “جان کارتر” طراحی گردیده شد. “جان کارتر” اثربخشی مدیران را با دو معیار زیر می­سنجد:

  • معیارهای مالی: نظیر رشد درآمد، رشد سودآوری
  • معیارهای انسانی و رفتاری: نظیر میزان جلب رضایت افرادی که با مدیر کار می­کنند

مطالعات “کاتر” نشان می­دهد که رفتار مدیران اثربخش عمدتاً از یک الگوی سه بعدی تبعیت می­کند:

الف- برنامه سازی                                      ب- شبکه سازی                                      ج- واداشتن شبکه به انجام برنامه

این الگو علاوه بر توصیف رفتار مدیران بر اساس مطالعات “کاتر” نشان می­دهد که بخش عمده­ای از وقت و توان مدیران اثربخش صرف ایجاد شبکه ارتباطی مطلوب و کسب همکاری آن­ها در راستای پیاده­ سازی برنامه­ ها می­رود که این درحالی است که برنامه­ سازی در افق گسترده زمانی چالش همیشگی آنان است. فرآیندهای موجود در این الگو به صورت رفتارهای ترکیبی ظاهر شده و قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. مدیران اثر بخش طی تعاملات و تصمیم­گیری­ های روزانه خود همواره زنجیره­ای از این اجزاء عملیاتی را به صورت ریز و نامرئی پیاده می­کند. به عنوان مثال یک مکالمه کوتاه تلفنی، صرف ناهار و یا یک مذاکره ایستاده چند دقیقه ­ای، همه اجزائی از این سناریو به شمار می­ آیند.

الف- برنامه سازی

از لحظه ­ای که مسئولیت اداره سازمان بر عهده مدیر گذاشته می­شود این فرآیند آغاز می­گردد. این فرآیند یک فعالیت مستمر ذهنی است و با عملیات رسمی برنامه­ ریزی سازمان تفاوت دارد. در شکل­ گیری برنامه­ های سازمان که مدیر انجام می­دهد ۳ عامل مهم ایفاء نقش می­کند:

۱-تجربیات و نگرش مدیر نسبت به کار          ۲-شکل­ گیری برنامه شخص مدیر و شناخت وی نسبت به سازمان             ۳- فرآیند اطلاعات

ب- شبکه سازی:

بخش زیادی از وقت و توان مدیران اثربخش صرف ایجاد، توسعه و تعامل با شبکه ارتباطات می­ شود. مدیر آگاهانه و ناآگاهانه این شبکه را از انسان­هایی تشکیل می­ دهد که تصور می­کند در اجرای برنامه­ های وی مؤثر هستند. این شبکه، ارتباطات مؤثر مدیر در داخل و خارج سازمان را نظام می­ بخشد.

ج واداشتن به پیاده­ سازی برنامه :

اغلب در الگوی رفتار مدیریتی، نقش ­های شبکه ­سازی با هدف برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات تعریف شده است.

مدیران با ایجاد شبکه و تعامل زیاد با افراد مؤثر، ارزش ­ها و هنجارهای مورد نظر را حاکم کرده و فضائی به وجود می­ آورند تا مدیر به راحتی بتواند از آنان در خواست­هایی داشته و امیدوار باشد که پاسخ مساعد دریافت خواهد کرد.امروزه اثربخشی مدیران در متحول ساختن سازمان­ها رمز دنـیای کسـب و کار به شمار می ­آید.برای تحقق شایسته و بایستی این موضوع در این طرح، الگوی جامعی برای احصاء شایستگی ­های مدیریتی مدیران کشور تدوین گردیده شد. این الگو مفاهیم شایستگی مدیران و اثربخشی مدیریت را به یکدیگر مرتبط ساخته است و مولفه­ های توسعه و معیارهای اثربخشی مدیریت را بیان می­دارد. الگوی عمومی یک الگوی مادر است وبرحسب شرایط و اهداف مورد نظر می­تواند زاینده الگوهایی متناسب با سازمان و جایگاه مدیر باشد.

برای استخراج نهایی الگوی ارزیابی از منابع زیر نیز استفاده شد:

۱-قرآن کریم      ۲- نهج ­البلاغه      ۳- فرمایشات امام خمینی (ره)     ۴- فرمایشات مقام معظم رهبری        ۵- ادبیات موضوع شایستگی­ های مدیریتی

  • تنظیم پرسشنامه ارزیابی دوره اول:

برمبنای الگوی نظری و ارزیابی فوق ­الذکر، فرم پرسشنامه براساس سوالات ذیل تهیه گردید:

  • فرم شماره ۱: شامل اطلاعات کلی و مشخصات فردی مدیریت.
  • فرم شماره ۲: شامل رزومه مدیر اعم از اطلاعات تحصیلی و سایر آموزش­ها، اطلاعات شغلی و سمت­ های اجرایی، سوابق تألیف (کتاب و مقالات) و سوابق تدریس و آموزش. به این فرم نیاز بود تا کپی کلیه مدارک، گواهی­ ها و حکم ­های کارگزینی پیوست گردد.
  • فرم شماره ۳: شامل بیان حداقل ۵ عنوان از کارها و اقدامات موفق در دوره مدیریتی خود بانضمام کپی مدارک مرتبط.