الگوی نظری و ارزیابی دوره سوم

 

 

مدل تئوریک و نظری اصلی این دوره بر مبنای سیستم ارزیابی عملکرد کسب و کارها (مدل پایدارسازی کسب و کار) توسط دکتر حسین ساسانی، عضو کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی و رئیس سومین دوره اجلاس، طراحی گردیده شد.

 

سرفصل های کلی و جامع این مدل شامل موارد ذیل می گردد:

۱- همسویی سازمانی (شامل: نظام راهبری و حکمرانی، فرهنگ سازمانی، مدل کسب و کار، استراتژی کسب و کار و بازار و مشتریان)
۲- یادگیری سازمانی (شامل: قابلیت های کسب و کار، سرمایه انسانی، فرآیندهای کسب و کار، زنجیره تأمین و دانش و یادگیری مستمر)
۳- شکوفایی سازمانی (شامل: خلاقیت و نوآوری، فناوری های نوین، کیفیت و بهره وری، چابکی و انعطاف پذیری و ارتباطات و مسئولیت اجتماعی)
۴- پویایی سازمانی (شامل: سیستم بازخورد، سیستم اندازه گیری عملکرد، سیستم پیگیری، سیستم گزارش دهی و سیستم بهبود و هدف گذاری)
تنظیم پرسشنامه ارزیابی دوره سوم:
برمبنای الگوی نظری و ارزیابی فوق الذکر، فرم پرسشنامه شامل ۷۰ سوال تهیه گردید. در این ۷۰ سوال مدیر، موشکافانه به ۴ سرفصل مدل پاسخ می دهد تا میزان نزدیکی مدیریت خود را به این مدل، برمبنای درصد مشخص کند.