تبلیغات محیطی دوره دوم

 

بنرهای دوره دوم این اجلاس، همانند دوره اول، در بیلبوردهای فرودگاه­ های مهرآباد و امام خمینی نصب گردید.