تبلیغات محیطی دوره سوم

 

بنرهای دوره سوم این اجلاس، همانند ادوار گذشته، در بیلبوردهای فرودگاه ­های مهرآباد و امام خمینی نصب گردید.