جناب آقای دکتر آیت اله ممیز

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کمیته علمی اجلاس)

جناب آقای دکتر هادی بیگی نژاد

( عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای دکتر سید محمد حسینی

(معاون امور مجلس رئیس جمهور)

جناب آقای دکتر هادی قوامی

(معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارائی)

جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران

( رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور)

جناب آقای روح‌الله عباس‌پور

(سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای دکتر سعید خزایی

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران و ریاست کمیته علمی اجلاس)